Go to content

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Telefon: 
+48 793 493 893

Stowarzyszenie VOX HUMANA upowszechnia wiedzę o sposobach zapobiegania i przeciwdziałania szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu.

Naszymi celami stowarzyszenia są:

  1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  2. wzmocnienie działań anty-dyskryminacyjnych w Polsce i zagranicą
  3. zwiększenie szans reorientacji zawodowej i doskonalenia zawodowego grup marginalizowanych w szczególności kobiet, młodzieży, seniorów, bezrobotnych i imigrantów,
  4. promowanie kultury jako czynnika integracji społecznej i ekonomicznej,
  5. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Należy podkreślić, że Stowarzyszenie prowadzi szeroką działalność związaną z upowszechnianiem zasad tolerancji i zapobieganiu wszelkim rodzajom dyskryminacji – zawodowym, rasowym, religijnym, związanych z pochodzeniem, czy wykształceniem. 

Istotną rolę w obszarach aktywności Stowarzyszenia odgrywa edukacja międzykulturowa. Projekty realizowane przez nas mają na celu nie tylko wskazanie różnic kulturowych, ale również nawiązanie ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi.  

Odbiorcami naszych programów są pracownicy administracji państwowej, nauczyciele w tym akademicy, przedstawiciele mediów oraz osoby podlegające różnym formom wykluczenia społecznego. 

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi. 

W każdym z projektów centralna postacią i najistotniejszą wartością jest człowiek. Chcemy uszanować jego prawa i światopogląd, kultywować różnorodności, ochraniać jego tradycje i indywidualną niepowtarzalność.