Go to content
  • Kafejka Stu Pociech działa na ulicy Freta w Warszawie. Wystarczy przyjść i być.
  • Wegańskie jedzenie nie tylko dla wegan. Na Kruczej 23/31 w Warszawie. Lokal Vegan Bistro zaprasza. Smacznego!
  • hipopatam i świnka
    Dobrana para!
  • Żółw czy wiewiórka? Które z nich powinno się znaleźć na okładce notesu. Wybieraj!

Regulamin

REGULAMIN ZLEPSZEJPÓŁKI.PL

 

Portal zlepszejpółki.pl jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim” współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2. Jego celem jest  promocja przedsiębiorstw społecznych działających na terenie Mazowsza. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego nie pobiera od użytkowników portalu żadnych opłat za korzystanie z portalu. W ramach projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego świadczy również użytkownikom portalu nieodpłatne usługi doradcze (w tym moderatorskie i facylitacyjne) związane z realizacją operacji handlowych za pośrednictwem portalu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 1. DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

FUNDACJA

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717) przy ul. Kłopotowskiego 6/59/60 wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153951, REGON 011734328, NIP 526-10-57-504 (www.frso.pl).

ZLEPSZEJPÓŁKI.PL

prowadzona przez Fundację w języku polskim platforma transakcyjna on-line przeznaczona dla PES oraz organizacji pozarządowych jako Sprzedawców oraz Użytkowników jako Kupujących, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez Fundację w domenie zlepszejpółki.pl.

PES

Podmioty ekonomii społecznej to jednostki prowadzące działalność o celach głównie społecznych, z której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a których zadaniem nie jest maksymalizacja zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli, np. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, prowadzące różne formy aktywności społecznej.

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem.

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Fundację w ramach zlepszejpółki.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

SPRZEDAWCA

PES oraz organizacje pozarządowe realizujące tzw. Odpłatną działalność statutową, oferujące do sprzedaży Towary w ramach zlepszejpółki.pl, niezależnie od rodzaju Transakcji.

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach zlepszejpółki.pl, niezależnie od rodzaju Transakcji.

TRANSAKCJA

procedura zawierania umowy sprzedaży Towarów w sposób określony w Art. 3.  Regulaminu: "Sposób zawierania Transakcji".

KONTO

prowadzone dla Użytkownika przez Fundację pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach zlepszejpółki.pl.

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta.

REGULAMIN

niniejszy Regulamin zlepszejpółki.pl.

 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZLEPSZEJPÓŁKI.PL

 

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Warunkiem zostania Użytkownikiem jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2.2. W celu dokonania Rejestracji Konta umożliwiającej zawarcie umowy sprzedaży (Rejestracja)  należy przed dokonaniem pierwszego zakupu lub podczas Rejestracji podać: (i) swoje imię i nazwisko, (ii) adres zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu kontaktowego, (v) nazwę, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w zlepszejpółki.pl (login) oraz (vi) hasło (Konto Zwykłe).

2.3. Osoby fizyczne korzystające z zlepszejpółki.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w zlepszejpółki.pl, poprzez osoby, umocowane do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoby te wypełniają formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą podmiot ten zamierza występować w zlepszejpółki.pl (login) oraz hasła, a także podają: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa). W terminie jednego miesiąca od dnia Rejestracji Sprzedawca jest zobowiązany przesłać kopię dokumentów potwierdzających wskazane w formularzu dane (Konto Firmowe).

W celu Rejestracji Sprzedawcy Towarów, na których obrót potrzebna jest licencja lub zezwolenie, do dokumentów, o których mowa w niniejszym artykule, należy dołączyć taką licencję / zezwolenie wydane przez odpowiedni organ oraz umieścić w opisie Sprzedawcy odnośnik do posiadanego zezwolenia w formacie PDF.

2.4. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. W momencie potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Fundacją, której przedmiotem są usługi świadczone przez Fundację w ramach zlepszejpółki.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Sprzedawcy, w terminie [1 miesiąca] od potwierdzenia rejestracji zobowiązani są przesłać na adres Fundacji podpisany przez osoby do tego umocowane Regulamin.

2.5. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 2.4., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: [●] lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach zlepszejpółki.pl, w szczególności: złożył zamówienie lub wystawił Towar.

2.6. Fundacja może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z zlepszejpółki.pl przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w art. 2.2. i 2.3.. W przypadku Kont Firmowych niedołączenie przez Użytkownika podczas Rejestracji kopii dokumentów potwierdzających dane zawarte na Koncie lub ich negatywna weryfikacja przez Fundację powoduje niemożność prowadzenia sprzedaży w ramach zlepszejpółki.pl na Koncie o statusie Konta Firma.

2.7. W wyniku prawidłowej Rejestracji Fundacja tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do nazwy (loginu). Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w zlepszejpółki.pl loginu lub adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.8. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych Użytkownika zawartych na jego Koncie, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny na stronie zlepszejpółki.pl. Usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w art. 2.2. i 2.3., w trakcie korzystania z usług zlepszejpółki.pl, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych, jest zabronione. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail. Do każdego Konta musi być przyporządkowana inna, unikalna nazwa (login).

2.9. Towary może wystawiać jedynie ten Sprzedawca, który przesłał kopię dokumentów, o których mowa w art. 2.1. oraz 2.6. (po ich pozytywnej weryfikacji przez Fundację).

2.10. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej, ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania/zaniechania podejmowane w ramach zlepszejpółki.pl.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konta Firma mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

2.11. Fundacja ma wgląd w cały proces realizacji zamówień w ramach zlepszejpółki.pl i zastrzega sobie możliwość:

(i) interwencji w sytuacji, gdy Sprzedawca nie reaguje niezwłocznie na zapytania Kupującego poprzez monitowanie Sprzedawcy oraz poinformowanie Kupującego o trudnościach po stronie Sprzedawcy w realizacji zamówienia (jeśli takie występują);

(ii) czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez zlepszejpółki.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Fundacja może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.12. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników zlepszejpółki.pl.

 

II. TRANSAKCJE

 

Artykuł 3. SPOSÓB ZAWIERANIA TRANSAKCJI

3.1. Fundacja, jako operator zlepszejpółki.pl, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Fundacja nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedawca oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży danego Towaru.

3.2. Sprzedawca może wystawiać Towary na zlepszejpółki.pl poprzez:

(i) zamieszczenie oferty sprzedaży Towaru poprzez wskazanie: (a) dokładnego opisu Towaru, zgodnie z art. 5.4 – 5.9, (b) ceny za towar, (c) sposobu płatności ceny za Towar, (d) liczby dostępnych jednostek Towaru, (e) wszelkich innych warunków umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikami; tworząc taki opis Transakcji, Sprzedawca określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami; lub

(ii) zamieszczenie ogłoszenia o sprzedawanym Towarze poprzez zamieszczenie: (a) dokładnego opisu Towaru, zgodnie z art. 5.4 – 5.9, (b) ewentualnie innych informacji na temat Towaru lub sposobu zawarcia Transakcji, w szczególności linków do sklepu internetowego Sprzedawcy.

Artykuł 4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Sprzedawca zobowiązuje się do niewystawiania na zlepszejpółki.pl Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), a także których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Przedmioty, o których mowa w art. 4.1. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 

Artykuł 5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1. Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedawca powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedawca powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie zlepszejpółki.pl odpowiedni formularz sprzedaży (w zależności od tego, czy chce zamieścić ofertę, o której mowa w art. 3.2 (i), czy ogłoszenie, o którym mowa w art. 3.2 (ii)). Opis Transakcji musi być uzupełniony o zdjęcia Towaru.

5.2. Jeżeli Sprzedawca nie wskaże innego terminu w formularzu, treść opisu Transakcji jest udostępniana w zlepszejpółki.pl po wybraniu opcji „Opublikuj”.

5.3. Wystawienie Towaru przez Sprzedawcę jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedawcy, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, w celu zawarcia której została rozpoczęta Transakcja.

5.4. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz za jego kompletność, prawdziwość i rzetelność.

5.5. Transakcję należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

5.6 W opisie Transakcji nie można zamieszczać treści naruszających przepisy prawa, Regulaminu, treści drastycznych, a także słów, wyrażeń bądź zwrotów, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi.

5.7. Istotne elementy opisu Transakcji powinny być w języku polskim, w formie tekstowej.

5.8. Ani całość, ani poszczególne elementy opisu Transakcji nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Wykorzystywanie zdjęć i tekstów należących do innych osób wymaga uzyskania ich zgody. W opisie Transakcji zabronione jest stosowanie znaków graficznych lub innych, do których używania Użytkownik nie jest uprawniony.

5.9. Sprzedawca jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji. Zmiany w opisie Transakcji nie dotyczą Kupujących, którzy przed tą zmianą zamówili Towar (poprzez wybór opcji „Zamów”) lub wyrazili zainteresowanie zakupem Towaru (poprzez wybór opcji „Zapytaj”). Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedawcę, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

5.10. Sprzedawca zobowiązany jest określić sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Artykuł 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI

6.1. Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez wybór opcji „Zamów” (Transakcje, o których mowa w art. 3.2 (i)) lub „Zapytaj” (Transakcje, o których mowa w art. 3.2 (ii)).

6.2 W przypadku Transakcji, o których mowa w art. 3.2 (i), Kupujący po wyborze Towaru wybiera opcję „Zamów”, po czym uzupełnia odpowiedni formularz na stronie Transakcji, weryfikuje jego treść i potwierdza swój wybór. W tym momencie Transakcja otrzymuje status „Zlecenie przyjęte do realizacji”. Realizacja Transakcji może być – zgodnie z ofertą – uzależniona od zapłaty zaliczki w określonej wysokości lub uiszczenia płatności z góry.

Podczas trwania Transakcji Użytkownicy mogą zadawać Sprzedawcy pytania związane z jego ofertą na zlepszejpółki.pl.

6.3 W przypadku Transakcji, o których mowa w art. 3.2 (ii), Kupujący wybiera opcję „Zapytaj”, po czym wypełnia formularz, w którym wskazuje szczegóły Towaru i sposoby realizacji Transakcji, jakimi jest zainteresowany. Na podstawie takiego zapytania Sprzedawca przygotowuje ofertę, ewentualnie proponuje inne rozwiązania niż zaproponowane przez Kupującego. Sprzedawca i Kupujący, w celu ustalenia szczegółów oferty i zawarcia umowy sprzedaży, mogą wymienić między sobą większą liczbę e-maili.

Po ustaleniu wszystkich szczegółów oferty, Kupujący – po ostatecznej akceptacji oferty poprzez wybór opcji „Akceptuję ofertę” – wybiera opcję „Zamów”. W tym momencie Transakcja otrzymuje status „Zlecenie przyjęte do realizacji”. Realizacja Transakcji może być – zgodnie z ofertą – uzależniona od zapłaty zaliczki w określonej wysokości lub uiszczenia płatności z góry.

6.4. Z chwilą wybory opcji „Zamów” lub „Zapytaj” i wypełnieniu odpowiedniego formularza, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedawcy informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania / siedziby.

6.5 Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym odbywa się za pośrednictwem zlepszejpółki.pl. Tym samym Fundacja ma wgląd w treść takiej korespondencji.

6.6 Do ceny Towaru wskazanej w ofercie Sprzedawcy lub uzgodnionej zgodnie z art. 6.3, Sprzedawca może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wysokości.

 

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta:

(i) w przypadku Transakcji, o których mowa w art. 3.2 (i) – w momencie wyboru opcji „Zamów” i potwierdzenia wyboru tej opcji przez Kupującego, o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany;

(ii) w przypadku Transakcji, o których mowa w art. 3.2 (ii) – w momencie uzgodnienia przez Kupującego i Sprzedawcę ogółu warunków umowy oraz wyboru opcji „Zamów” i potwierdzenia wyboru tej opcji przez Kupującego, o czym Sprzedawca jest automatycznie powiadamiany.

Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i Sprzedawca, po wyborze opcji „Zamów” i potwierdzenia wyboru tej opcji przez Kupującego, może dochodzić zawarcia tej umowy w odpowiedniej formie.

7.3. Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać praw konsumenta, w szczególności dotyczących możliwości zwrotu Towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową. Ponadto Sprzedawca nie może wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługującej Kupującemu, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady Towaru, o których Kupujący wiedział, w szczególności na te, które Sprzedawca ujawnił w opisie  Transakcji.

 

Artykuł 8. ROLA FUNDACJI

8.1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają Użytkownicy w ramach swoich Kont, w zakresie w jakim Fundacja nie może lub nie ma obowiązku ich weryfikacji. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach zlepszejpółki.pl ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Fundacja w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Kupujących. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.

8.2. Fundacja nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Transakcji.

8.3. Fundacja może usunąć  Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z  Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię zlepszejpółki.pl. Wskutek usunięcia  Transakcji informacje dotyczące tej  Transakcji (w szczególności treść zawarta na stronie  Transakcji) przestają być dostępne w zlepszejpółki.pl, dalsze czynności w ramach tej  Transakcji są niemożliwe.

8.4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię zlepszejpółki.pl, w inny sposób szkodzą zlepszejpółki.pl bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach zlepszejpółki.pl wymaga dodatkowej weryfikacji danych, o których mowa w art. 2.2. lub 2.3., Fundacja może:

(i) zablokować dostęp Użytkownika do Konta;

(ii) usunąć Konto Użytkownika.

Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zablokowania lub usunięcia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Fundacji.

8.5. Zablokowanie bądź usunięcie konta może zostać dokonane w następujący sposób:

(i) konto jest zablokowane, a treści zamieszczone przez Użytkownika pozostają widoczne dla odwiedzających portal i podpisane loginem Użytkownika,

(ii) konto jest zablokowane, a treści zamieszczone przez Użytkownika pozostają widoczne dla odwiedzających portal, lecz nie są podpisane loginem Użytkownika

(iii) konto jest zablokowane a treści zamieszczone przez Użytkownika nie są widoczne dla odwiedzających portal,

(iv) konto i treści zamieszczone przez Użytkownika zostają usunięte z portalu.

8.6. Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zablokowane lub zostało usunięte, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Fundacji. Fundacja może odmówić Użytkownikowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Użytkownik korzystał, było zablokowane w przeszłości.

8.7. Z uwagi na statutowe cele Fundacji, Fundacja spełnia wobec Sprzedawców także funkcje edukacyjne w zakresie poruszania się na rynku transakcji zawieranych on-line. Cele te Fundacja realizuje między innymi poprzez wgląd w Transakcje zawierane w ramach zlepszejpółki.pl i ewentualne monitowanie Sprzedawców.

 

Artykuł 9. NIEDPŁATNOŚĆ USŁUG

Usługi świadczone przez Fundację w ramach zlepszejpółki.pl, z uwagi na charakter Fundacji i jej cele statutowe, są nieodpłatne.

 

Artykuł 10. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

10.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach zlepszejpółki.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

10.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o zawartych w ramach zlepszejpółki.pl umowach.

10.3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych zlepszejpółki.pl, stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji lub Użytkowników zlepszejpółki.pl. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

10.4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach zlepszejpółki.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Fundacji i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Fundacji oraz Użytkowników.

 

Artykuł 11. SYSTEM KOMENTARZY

11.1. Kupujący może ocenić stopień zadowolenia ze współpracy ze Sprzedawcą korzystając z systemu gwiazdek i komentarzy, udostępnianego na koniec Transakcji.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Artykuł 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

12.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Fundacja zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku 1 do Regulaminu.

12.2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

12.3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Fundacji w związku z korzystaniem z zlepszejpółki.pl, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Fundacji informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku Transakcji.

 

Artykuł 13. ZMIANY REGULAMINU

13.1. Fundacja może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach zlepszejpółki.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Fundację, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w zlepszejpółki.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

13.2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w zlepszejpółki.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w zlkepszejpolk.pl. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Fundacją ze skutkiem określonym w art. 14.1.

 

Artykuł 14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Fundacją (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 14.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że:

(i) Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia,

(ii) Użytkownik posiada wgląd do Konta oraz dostęp wyłącznie do funkcji pozwalających sfinalizować umowy zawarte w wyniku Transakcji,

(iv) umowa z PES, jako zawarta na piśmie, może zostać rozwiązana wyłącznie na piśmie.

Konto Użytkownika przestaje być widoczne dla niego z upływem 10 (dziesięciu) dni od rozwiązania umowy z Fundacją. Fundacja oraz Użytkownik uzgadniają optymalną dla obu stron formę usunięta konta określona w art. 8.5 (i)-(iv).

14.2. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Fundację za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z uwzględnieniem zastrzeżeń wymienionych w art. 14.1. (i) i (ii).

14.3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Fundacji, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w zlepszejpółki.pl bez uprzedniej zgody Fundacji.

 

Artykuł 15. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

15.1. Fundacja dokłada starań, aby zapewnić nieprzerwane i prawidłowe funkcjonowanie zlepszejpółki.pl. Informacje o wszelkich przerwach technicznych i awariach oraz związanych z nimi konsekwencjach dla Użytkowników będą umieszczane na stronie głównej zlepszejpółki.pl.

15.2 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Fundację lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

15.3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w zlepszejpółki.pl (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

15.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fundacja zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

15.5. Fundacja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Fundacja może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

15.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Fundacja może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

15.7. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Fundacja zwraca ją Użytkownikowi w celu jej uzupełnienia; termin na rozpatrzenie reklamacji, o którym mowa w art. 15.5, przedłuża się odpowiednio.

Artykuł 16. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, której przedmiotem są usługi świadczone przez Fundację w ramach zlepszejpółki.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundację w ramach zlepszejpółki.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Artykuł 17. ZAŁĄCZNIKI

17.1. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

17.2. Wykaz Załączników:

  • Załącznik nr 1: Polityka prywatności.

Artykuł 18. WAŻNOŚĆ

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.